ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το OPTINET υποβλήθηκε στο πλαίσιο της παρέμβασης ΙΙ "Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς", του 'Α κύκλου δράσης "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" που συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία" στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ύστερα από την επιτυχή αξιολόγηση του το OPTINET συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο δικαιούχων.

 

ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ

Bασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Στόχοι της δράσης:

  • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
  • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
  • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.